Συνολικές προβολές σελίδας

Κυριακή, 3 Ιουνίου 2012

Νέα από την Εγκύκλιο 38 των Υπουργείων Εργασίας, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εσωτερικών

Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4024/2011, προβλέπεται η πρόσληψη
προσωπικού από φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για την εκτέλεση του
προγράμματος «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω
προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα», στα πλαίσια του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2007 – 2013 (ΕΣΠΑ).
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται από φορείς μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, με συμπράττοντες φορείς κάθε είδους νομικό πρόσωπο δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου, που αναπτύσσει νομίμως δραστηριότητες με σκοπό την
υλοποίηση δράσεων κοινωφελούς χαρακτήρα, και ιδίως τους ΟΤΑ α΄ και β΄
βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα.
Όπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν.2190/1994, ρυθμίζεται σε
πάγια βάση η απαγόρευση των προσλήψεων και μεταβολών υπηρεσιακής κατάστασης κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών
προσώπων που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ίδιου νόμου.
Στη διάταξη του άρθρου 14 του ν.2190/94 δεν περιλαμβάνονται οι φορείς μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του ιδιωτικού τομέα και επομένως οι προσλήψεις που
διενεργούνται από αυτούς δεν καταλαμβάνονται από την απαγόρευση των
προσλήψεων του άρθρου 28 του ν. 2190/94.
Τέλος, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του ν.4024/2011 για το προσωπικό
που θα προσληφθεί σε εκτέλεση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης
σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα» του ΕΣΠΑ, το
ΑΣΕΠ ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των διαδικασιών επιλογής
συμμετεχόντων/ωφελούμενων από τους Δικαιούχους των ανωτέρω
προγραμμάτων, ιδίως ως προς την έγκριση της πρόσκλησης – ενημέρωσης προς
τους δυνητικά ωφελούμενους (ανακοίνωση πρόσληψης), τον έλεγχο της
νομιμότητας των πινάκων κατάταξης που καταρτίζουν οι δικαιούχοι, καθώς και την
εξέταση των ενστάσεων που υποβάλλουν οι συμμετέχοντες κατά των ανωτέρω
πινάκων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου